INFORMACE O ORGANIZACI VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT A O DALŠÍCH SOUVISLOSTECH, O POVINNOSTI PODEPSAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A O PROVOZU ŠKOLY A HYGIENICKÝCH OPATŘENÍCH
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Vážení rodiče, žákyně, žáci, zaměstnankyně a zaměstnanci školy

nejdříve bych vám všem chtěl poděkovat za práci, kterou jste vykonali během tohoto složitého období. Připravil jsem pro vás několik informací, které jsou pro nás všechny velice důležité.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na nouzový stav a přijatá opatření připravilo speciální zákon, který se týká těch žáků a studentů, kteří v tomto školním roce svá studia uzavírají, ať už se jedná o učební obory ve smyslu závěrečných zkoušek či středoškoláky – maturanty. Speciální úprava se týká také těch, kteří budou v letošním roce skládat přijímací zkoušky na střední školy. Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.

MŠMT dále vydalo:
Soubor hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých bude možná účast žáka ve školách při výuce.
Vyhláška k maturitám a závěrečným zkouškám a jednotným přijímacím zkouškám (bude uveřejněna).


Aktuální informace vedení školy:

1)     Poděkování vyučujícím za realizaci vzdělávacího systému Země-learn-ec a žákyním a žákům za účast na online vzdělávání (počet odučených on-line hodin k dnešnímu dni je 1630, průběžně se účast pohybuje kolem 75 %).

2)     Poděkování provozním zaměstnancům za přípravu školy k možné výuce.

3)   Na webových stránkách školy www.sszp.kt.cz je uveřejněn POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 včetně vydané legislativy.

4)    Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Docházka výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Organizaci samotné výuky si může škola zorganizovat podle svého uvážení.

5)   Na webových stránkách školy www.sszp.kt.cz je také uveřejněn dokument OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ  PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU  A ABSOLUTORIUM V KONZERVATOŘI V OBDOBÍ DO KONCE  ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.

 

Škola je povinna vás informovat o organizaci vzdělávacích aktivit a o dalších souvislostech, o povinnosti podepsat čestné prohlášení, o provozu školy a hygienických opatřeních.

 1) Žáči závěrečných ročníků naší školy, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky.

Organizace vzdělávacích aktivit a dalších souvislostí

A)   Při prvním vstupu do školy předkládá žák ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, které je možné podepsat před vstupem do školy. Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 B)    Provoz školy a hygienická opatření

a)     Od 11. 5. 2020 ředitel školy umožňuje, aby se žákyně a žáci končících ročníků (a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky) účastnili prezenčních konzultací (při osobní přítomnosti žáků ve škole) s příslušnými vyučujícími, a to v časovém horizontu do 26. 5. 2020, popř. déle (bude upřesněno).

b)   Ředitel školy rozhodl, že žákyně a žáci končících ročníků budou i v tomto období přednostně vzděláváni distančně v rámci online systému Země-learn-ec, popř. dalšími podpůrnými možnostmi.

c)    Ředitel školy rozhodl, že se vyučující domluví v rámci svého předmětu, zda žákyně a žáci potřebují a vyžadují konzultaci při osobní přítomnosti žákyně, žáka i vyučujícího ve škole. Tato možnost není žákyním a žákům upřena. Podle zájmu žákyň a žáků budou stanoveny termíny prezenčních konzultací (při osobní přítomnosti žáků ve škole). Po odsouhlasení a stanovení prezenčních konzultací vedením školy příslušný vyučující uvede konzultaci v systému Země-learn-ec jako schůzku, a to takto: Prezenční konzultace, třída, předmět, počet žáků, kteří se chtějí dané konzultace účastnit.

d)  Ředitel školy nařizuje všem zaměstnancům školy i žákům, aby dodržovali všechna pravidla uvedená v dokumentu Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020 (viz také Pokyny k zajištění základních provozních podmínek naší školy v souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků na vykonání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky).

2) Žáci všech ostatních ročníků se vzdělávají jako dosud, tzn. on-line, bez osobní účasti ve škole.

Pokyny k zajištění základních provozních podmínek naší školy v souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků na vykonání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, kterou je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. května 2020.

V případě prezenčních konzultací (při osobní přítomnosti žáků ve škole) je nutno dodržovat náležitosti uvedené v dokumentu Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020.


Mimo jiné také tato opatření:

-      Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

-     Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

-     Všichni budou dodržovat odstup 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

-   V případě domluvy prezenční konzultace budou časy jednotlivých konzultací koordinovány  zástupkyněmi ředitele (např. nástup jednotlivých skupin v časovém odstupu).

-     Žákům bude otevřena příslušná budova 15 minut před danou konzultací.

-     Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

-    Konzultace budou probíhat v určených třídách a také bude určen prostor, kde se žáci mohou pohybovat

-  Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

-      Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

-      Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

-      Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

-       Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

-     V průběhu konzultace ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup  2 metry (nejméně 1,5 metru).  Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí  se roušky nosit i ve třídě.

-       Po sejmutí roušky si každý žák ukládá svoji roušku do sáčku.

-       Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

-       Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.    

 

 Při podezření na možné příznaky COVID-19

-    Ředitel školy nařizuje postupovat striktně podle nařízení uvedených na str. 3 dokumentu Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020.

-   Škola je vybavena bezkontaktními teploměry k měření tělesné teploty.

 

Klatovy 3. 5. 2020                                                                             Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy
Tisknout  Tisknout      Doporučit přátelům  Doporučit přátelům         Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech