Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Projekty a granty  » Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji  

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků je dlouhodobým a úspěšným realizátorem evropských projektů. Tento projekt umožňuje škole realizovat aktivity, které dosud podpořeny nebyly: je zaměřen na aktivity v oblasti technického, přírodovědného, chemického a ICT vzdělávání počínaje dětmi z MŠ přes žáky ZŠ po žáky SŠ. Má-li být zvýšena konkurenceschopnost současných i potenciálních žáků školy, je potřeba učebny vybavit odpovídajícím vybavením a technikou. Náš projektový záměr se pokusí přispět ke zkvalitňování technického vzdělávání, kdy v současné době je výrazný nedostatek pracovníků v technických profesích. Pokusíme se využívat finanční prostředky k rozvoji odborných kompetencí pedagogických pracovníků a k motivaci dětí mateřských škol, žáků základních a středních škol ke studiu technických oborů. Dále se budeme snažit rozšířit spolupráci se základními školami  v Klatovech a okolí. Dále projektem dojde ke zkvalitnění vyučovacího procesu našich žáků.


Hlavním cílem projektu je rozvinout vědomosti, dovednosti a přístup žáků i pedagogů k technickému a odbornému vzdělávání. Dále jde o zkvalitnění podmínek pro studium nejen v technických oborech, které škola nabízí, ale i o zvýšení motivace žáků ke vzdělávání. Tento cíl reflektuje problematickou situaci na trhu práce v technických profesích i reálné uplatnění žáků. Modernizace učeben vychází ze současných potřeb a nároků kladených na výuku odborných předmětů vyučovaných ve školách. Součástí projektových aktivit je i zapojení dětí mateřských škol, žáků základních škol, jejichž cílem je podpora zájmu o technické a odborné vzdělávání tak, abychom ovlivnili další vzdělávací dráhu těchto žáků ve prospěch technického vzdělávání. Dále určitě jde o zkvalitnění podmínek a vytvoření moderního prostředí na škole pro naše pedagogy i žáky. Dalšími cíli jsou ověření získaných odborných dovedností v praktické činnosti v kroužcích, seznámení s reálným pracovním prostředím a s odbornou náplní vyučovaných studijních oborů. To vše by mělo posílit zájem žáků základních škol o technické obory.

 

Poslední změna: 11.7.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech