Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Historie zemědělského školství v Klatovech
Úvodní stránka » ŠKOLA A VEŘEJNOST  » Historie školy  » Historie  

obrázek

Správa školy byla svěřena kuratoriu, v němž zasedali zástupci c. k. vlády, okresu klatovského, zemského výboru, rady zemědělské, hospodářského spolku klatovsko-plánického, obce klatovské a ředitel školy s hlasem poradním.kuratorium spravovalo jmění školy a zastupovalo školu na úřadech a veřejnosti.

Vnitřní řízení školy bylo svěřeno řediteli školy, který byl odpovědný kuratoriu. První vlastní školní statek získala škola roku 1895, kdy bylo pro ni zakoupeno tzv. Hubertovské hospodářství o výměře 13,5 ha na Plánickém předměstí. Na prostranství byly vystavěny: stodola, kůlna, kravín, řezárna, konírna, byty pro čeleď, k nádvoří patřila zelinářská zahrada. Aby školní budova navazovala na hospodářství, přesídlil ústav koncem školního roku 1897/1898 do tzv. Hubertovského domu, který dříve k Hubertovskému hospodářství patřil. Od roku 1896 se škola rolnicko-mlékařská přeměnila na rolnickou.
Žáci mimo teoretické předměty, které zahrnovaly nejrůznější obory zemědělské, lesnické, přírodoznalecké, všeobecně vzdělávací předměty, vykonávali zemědělskou praxi. Učili se rukodílné práce: provaznické, košíkářské, kolářské, pletařské, sedlářské a zúčastňovali se naučných vycházek do nejrůznějších závodů, velkostatků, přírodně i kulturně zajímavých míst, podíleli se na výstavách. Základní metodou vyučování byla srozumitelná přednáška, doplněná otázkami, opakováním a demonstrací. Od roku 1888 se jednalo o stavbě  nové školní budovy se školním statkem. Stavba byla zadána staviteli Josefu Mayerovi z Klatov za122 670,09 korun, který stavbu zahájil v srpnu 1901 a o prázdninách 1902 se nastěhovala škola do své nové budovy. Tím se dostalo konečně škole po 30 letech provizoria a po mnohém stěhování důstojného umístění. Hospodářství, které škole patřilo, mělo 20,24 ha polí. Roku 1910 byla dosud kuratoriální škola převzata do zemské správy a od té doby až do roku 1918 nesla jméno královská česká zemská rolnická škola. Pro bližší porovnání hospodaření školního statku v této době slouží několik následujících údajů: výnos pšenice 3,15 t, ječmene 3 t, řepy krmné 60 t, brambor 14,2 t, sena lučního 4,15 t. První světová válka ovlivnila i život zdejší školy. Někteří žáci rukovali. V budově školy byla zřízena vojenská záložní nemocnice a školní rok byl ukončen 15. června 1915, aby žáci mohli vypomáhat doma v hospodářství za svoje otce, kteří byli ve válce. Škola ve válečných letech pořádala přednášky a kurzy pro vojenské rekonvalescenty a invalidy. Nemajetní žáci dostávali od okresních výborů 50 až 150 korun ročně a od c. k. Ministerstva orby stipendia 100 korun ročně. Pro velký zájem žactva o střední hospodářské školy žádaly místní instituce o přeměnu klatovské rolnické školy na střední hospodářskou školu. Přání města a celého zemědělského jihozápadu bylo vyslyšeno. 19. srpna 1918 byla zřízena zemská střední hospodářská škola. Byla koncipována jako tříletá s maturitou.
Do prvního ročníku se hlásilo téměř 300 žadatelů, přijato jich bylo 91. Náhradou za zrušenou rolnickou školu byla pro menší zemědělce zřízena od 1. listopadu 1919 kuratoriální zimní hospodářská škola. Aby bylo zajištěno dostatek místa ve škole, bylo přistavěno v roce 1919 severní křídlo školní budovy. Již v roce 1875 byla při škole zřízena meteorologická stanice, která v roce 1912 se stala meteorologickou stanicí 3. řádu jako odbočka Ústředního ústavu meteorologického ve Vídni. Od 16. ledna 1921 působila jako stanice 1. řádu, zasílající denně telegrafické zprávy Ústřednímu ústavu do Prahy.Od roku 1921 byla proměněna tříletá střední hospodářská škola v typ čtyřletý. Od 1. března byla při střední hospodářské škole zřízena státní výzkumná zemědělská stanice. Tím tři již existující stanice přešly do státní správy a k nim byly přidány ještě dva obory. Takže součástí stanice bylo pět samostatných oddělení: meteorologické, pro výrobu rostlinnou, fytopatologické, zootechnické a mlékařské, agrochemické.
Správcem každého oddělení byl profesor zdejší školy. Výnosem z 20.října 1923 byl změněn název školy na Zemskou vyšší hospodářskou školu v Klatovech a v témže roce bylo zahájeno vyučování na lidové zahradnické škole pro učně. V roce 1925 se začala stavět pod vedením nového ředitele Františka Machníka zemská jednoroční hospodyňská škola, v níž bylo zahájeno vyučování 3.října 1926 a spolu s odbornou hospodářskou školou a vyšší hospodářskou školou patřila pod jedno ředitelství. Současně školy získaly při pozemkové reformě školní statek v Lubech o výměře 62 ha a pro všechny tři školy se začala zřizovat za školní budovou školní zahrada o velikosti 3,5 ha. Učitelé hospodářských škol se neomezovali jen na práci ve škole, ale ve velké  míře byli aktivní i mimo ni. Pořádali všeobecně vzdělávací a odborné přednášky po venkově, vedli rozmanité kurzy, obesílali výstavy nebo je sami pořádali, pracovali literárně, pokusnicky, prováděli rozbory mléka, půdy apod. dále vedli jednotlivá oddělení Státní výzkumné stanice zemědělské při škole, působili ve vědeckých a správních institucích, v odborných společnostech a spolcích, byli autory mnoha učebnic a článků do odborných časopisů, publikovali své vlastní práce. Účelem školy bylo vychovávat zemědělské praktikanty a nájemce zemědělských statků, úředníky velkostatků a odborných úřadů, korporací a zemědělských organizací. Absolventi mohli studovat na vysoké škole zemědělské, na vyšší škole družstevním, na jednoročním abiturientském kurzu při obchodních akademiích.
Odborná škola hospodářská poskytovala žákům mimo  všeobecné vzdělání a výchovu ve směru mravním a společenském takové odborné vědomosti teoretické a praktické, aby se z nich mohli stát samostatní a uvědomělí rolníci, kteří dovedou účelně a úspěšně hospodařit. Školní rok začínal 1.listopadu a končil 30.dubna. Zemská jednoroční hospodyňská škola dávala dívkám vzdělání teoretické a praktické pro potřebu vedení domácnosti zejména rolnické. Školní rok začínal 16.září a končil 15.července. Provoz byl internátní. Učňovská pokračovací škola zahradnická, která byla zřízena v roce 1923, měla dvouletou délku studia, učilo se 8 hodin týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek a počet učňů se pohyboval mezi 14 až 15.     
4.července 1935 se stal ředitel František Machník ministrem národní obrany. V tomto školním roce zemský výbor pro Českou zemi propůjčil zdejším školám (tj. zemské vyšší hospodářské škole, zemské odborné hospodářské škole a zemské jednoroční hospodyňské škole) název zemské zemědělské školy Švehlovy v Klatovech.Ve školním roce 1935/1936 bylo dobudováno druhé poschodí školní budovy.18.srpna 1938 bylo započato s přístavbou tělocvičny a přednáškového sálu. 1.října 1938 byly práce pro známé události zastaveny a stavba se protáhla až do roku 1941. Doba okupace poznamenala a zpomalila vývoj školy. Týdenní počet hodin němčiny byl zvýšen na 6 hodin, češtiny snížen na 2 hodiny. Byl zaveden nový předmět Nauka o říši. Přijímací zkoušky se konaly i z němčiny, která se stala prvním maturitním předmětem. Mnoho učebnic bylo zakázáno, mnoho zrevidováno a upraveno. 29. května 1940 skončil školní rok na zemské jednoroční hospodyňské škole a budova byla postoupena vojenským účelům. V září 1944 zabrali Němci budovu vyšší hospodářské školy na lazaret. Vyučovalo se pouze ve čtvrtém ročníku. Ostatní ročníky byly zavřeny a žáci nasazeni na nejrůznější práce. Po osvobození začal nový školní rok 16.srpna 1945 v uvolněné a nově vymalované budově. Ve všech ročnících, kromě prvního, se vyučovalo zkráceně podle mimořádných osnov, takže žáci absolvovali za jeden rok dva ročníky. Počet tříd se postupně zvyšoval a jednotlivé ročníky měly dvě, tři případně i čtyři paralelky.. od roku 1952 škola získala pojmenování zemědělská technická škola, později byla přejmenována na střední zemědělskou technickou školu. V průběhu 50. let byla škola specializována nejdříve na obor ekonomický a chovatelský, pak pěstitelský a chovatelský, později byl zaveden všeobecný směr pěstitel-chovatel, mimo to bylo v letech 1954 až 1968 zřízeno dálkové studium tříleté a pětileté.   
Dosavadní školní objekty byly v roce 1950 ochuzeny o budovu hospodyňské školy, která byla předána ministerstvu národní obrany a zřízena v ní vojenská nemocnice, která funguje dodnes. Ve školní roce 1955/1956 byli ubytováni žáci ze vzdálených bydlišť v novém dvoupatrovém internátu (130 chlapců), postaveném na místě bývalých hospodářských budov při škole, které byly součástí školního hospodářství od roku 1902. V přízemí internátu byla zřízena kuchyně a jídelna. Internát se 42 dívkami byl umístěn v pronajaté budově ve Šmeralově ulici. V roce 1962 škola místo původního školního statku v Lubech, který byl předán státnímu statku Týnec, získává školní statek s farmou na Čertovce, Čínově a zahradnickou provozovnou v Klatovech o celkové výměře 763 ha. Ve školním roce 1973/1974 bylo otevřeno ve škole pomaturitní studium, a to jedna třída pro rostlinnou výrobu a jedna třída pro živočišnou výrobu. Dálkové studium bylo organizováno jako tříleté. Ve školní roce 1985/1986 zdejší škola opět změnila název na střední zemědělskou školu, studijní obor byl specializován na obor pěstitelský a chovatelský.
Další změna ve studijních oborech nastala ve školním roce 1989/1990. Specializace na pěstitelství a chovatelství byla zrušena a místo ní zaveden všeobecný směr se studijním zaměřením zemědělský provoz a zemědělské služby. Toto zaměření začalo prvními ročníky, vyšší ročníky postupně dokončovaly v dalších třech letech jako pěstitelské a chovatelské. Ve školním roce 1992/1993 byla při střední zemědělské škole otevřena rodinná škola a název školy se změnil na střední zemědělská škola a rodinná škola. Ne však na dlouho.
V únoru roku 1997 ministr školství Ivan Pilip rozhoduje za nevyjasněných okolností o útlumu tohoto oboru na státních školách a zastavuje přijímání studentek do 1. ročníku pro školní rok 1997/98. 
Od 1. září 2005 vznikl v Klatovech nový vzdělávací subjekt, který vznikl spojením dvou škol - Střední zemědělské školy a Středního odborného učiliště potravinářského a služeb. Sloučené školy budou vystupovat pod novým společným názvem: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141. V nové škole je plně zachována stávající vzdělávací nabídka obou škol: studijní obory agropodnikání, ochrana přírody a prostředí, veřejnosprávní činnost; učební obory cukrář-výroba, pekař, řezník-uzenář, kuchař-číšník pro pohostinství, kuchař, provoz služeb. Učební obor kosmetička přešel na Střední zdravotnickou školu. Spojením těchto škol došlo k vytvoření kvalitního zázemí pro teoretickou i praktickou výuku, je také umožněno efektivní využívání odborných učeben a laboratoří pro všechny výše uvedené studijní i učební obory. Existence Konzultačního střediska PEF ČZU Praha při škole rozšiřuje vzdělávací nabídku pro maturanty o možnost získání vysokoškolského vzdělání.
V roce 2012 byly ke škole v rámci optimalizace školy přičleněny gastronomické obory z tehdejší Integrované střední školy, Klatovy, Voříškova 823.  

Názvy zemědělských škol v Klatovech
 
Hospodářská škola byla počátkem zemědělského školství v Klatovech. Často se měnil název klatovských zemědělských škol: 

 

·       v letech 1872-1884 se nazývala „Hospodářská škola“ a studentům se říkalo „chovanci“;

·    v roce 1884 po požadované úpravě programů výuky byla klatovská hospodářská škola zemským sněmem zahrnuta do sítě zemědělských škol a její název byl změněn na školu rolnickou. V letech 1884 až 1907 se nazývala „Rolnická škola v Klatovech“ (po r. 1883 někdy též „Rolnicko mlékařská škola“);

·     v letech 1907-1918 nesla hrdý název „Královská česká zemská rolnická škola v Klatovech“. To už existovala 47 let (do 5. července 1919). Jako její náhrada byla dnem 1. 11. 1919 v Klatovech zří-zena „Zimní hospodářská škola“ pro drobné zemědělce, která byla později přeměněna na odbornou „Hospodářskou školu“ řízenou kuratoriem;

·    od 19. 8. 1918 byla tříletou „Zemskou střední hospodářskou školou“ s maturitou (ve školním roce 1918/19 končil druhý ročník zemské rolnické školy);

·   od školního roku 1922/23 byla přejmenována na „Zemskou vyšší hospodářskou školu v Klatovech“ (čtyřletá s maturitou);

·    od školního roku 1926/27 součástí Vyšší hospodářské školy byly „Zemská odborná hospodářská škola (zahradnictví)“, „Zemská jednoroční hospodyňská škola“, „Státní výzkumná stanice zemědělská“ a „Kurs pro vzdělání učitelů lidových hospodářských škol“;

·      v roce 1932 k výše uvedeným přibyla „Zemědělská poradna“;

·    4. 10. 1934 byla škola přejmenována na „Zemské zemědělské školy Švehlovy v Klatovech“. Ve válečné době v r. 1940 byla činnost „Zemské jednoroční hospodyňské školy“ ukončena a též ostatní činnost školy značně omezena;

·    od srpna 1943 byl přípisem zemského úřadu změněn název školy na „Höhere Landwirtschaftsschule des Landes Böhmen mit Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungs-stelle“ („Zemská vyšší rolnická škola se zimní rolnickou školou a zemědělskou poradnou“).

·     po osvobození r. 1945 byla škola přejmenována na „Vyšší rolnickou školu“ jejíž součástí byly „Zimní rolnická škola“ a „Lidová škola zemědělská“;

·     od školního roku 1952/53 nesla škola název „Zemědělská technická škola“ (ZTŠ);

·    „Zimní rolnická škola“ byla v r. 1954 přejmenována na „Zimní školu zemědělské mládeže“, později na „Učňovskou školu zemědělskou“. V letech 1960-76 „Učňovská škola zemědělská - obor zahradník“);                

·      od školního roku 1961/62 nesla název „Střední zemědělská technická škola“ (SZTŠ); 

·     od r. 1976 bylo při škole „Zemědělské odborné učiliště“;

·     od školního roku 1985/86 se používal název „Střední zemědělská škola“ (SZeŠ);

·     v letech 1992 - 2001  byla při SZeŠ čtyřletá „Rodinná škola“;

·   v roce 2003 bylo v budově SZeŠ zahájeno dálkové studium oboru veřejné správy a regionálního rozvoje Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

·   v roce 2005 vznikla Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (SŠZP Klatovy) sloučením Střední zemědělské školy, Klatovy, a Středního odborného učiliště potravinářského a služeb, Klatovy.

 

Závěrem: Není možno bilancovat pouze věci příjemné, úspěchy a klady. Život vybírá i krutou daň v odchodu těch, kteří ve škole pracovali, věnovali jí svůj čas, um a energii a tvořili tak její dobré jméno.


V posledních letech jich bylo až příliš mnoho.

 1972 Ing. František Kaisr
1972 Ing. František Novák
 1974 Ing. Stanislav Náměstek
 1974 Ing. Václav Pergner
 1975 Karel Vachuda 
1979 Antonín Průcha 
 1981 prof. Matouš Haas 
1981 Václav Volf 
 1982 Ing. Milan Buriánek 
1984 Ing. Vladimír Beňa
 1986 Ing. Eliška Kavalová (roz. Sedláková) 
1987 Ing. Josef Morgenstern
 1987 Ing. Václav Bytel 
1989 Václav Kurc
1991 prof. Jan Kruml 
1992 prof. Jaroslav Zajíc
 1994 Ing. Jaroslav Metlička 
1994 Ing. Josef Vokroj
 1996 Ing. Václav Šrámek
 1997 prof. Anna Dobnerová 
2000 pan Josef Franěk
 2004 Ing. Vladimír Kopta
 2004 Ing. Vlastimil Kudrnka 
od roku 2007 Mgr. Vladimír Čejka
 Bačová Soňa, Ing. Brada Josef, Jana Šógorová, Ing. Karel Burda, Marie Žádaná, Marcela Brožová, Hana Přibíková, Mgr. Jana Špindlerová, Hana Mazancová, prof. Jaroslav Taur, Mgr. Vlasta Haštabová, Jan Kurc.
 Jim všem patří za činnost pro dobré jméno školy naše upřímné poděkování. Čest jejich památce. 

 O dobré jméno školy vždy ze všech sil usilovali, usilují a budou usilovat: ředitelé zemědělských škol v Klatovech

1872 - 1883 František Hanilec
1883 - 1892 Rudolf Treybal
1892 - 1900 Bedřich Nebovidský 
- 1925 Ing. Vilém Střebský
 1925 - 1942 prof. František Machník 
1942 - 1945 prof. Karel Tužil
1945 - 1948 PhDr. František Švec
1948 - 1951 Ing. A. Kolařík
1951 - 1958 Ing. Rudolf Trnka
 1958 - 1983 Ing. Vladimír Kopta
 1983 - 1990 Ing. Karel Burda 
 1990 - 2003 Ing. Zbyněk Reifner 
 2003 - 2006 Ing. Pavel Honzík
 od 2006 Ing. Vladislav Smolík

 Učitelé a asistenti, kteří na škole působili: 1872 - 1873 Josef Poláček 1873 - 1875 Jan Olmer 1875 - 1877 Václav Poláček 1875 - 1878 Josef Šanda 1876 - 1911 August Rašťák 1878 - 1881 Jan Schindlöcker 1881 - 1882 Jindřich Polland 1882 - 1883 Robert Fišer 1883 - 1893 Boh. Hejda 1894 - 1895 Vojtěch Honc 1894 - 1896 Vojtěch Prášek 1896 - 1897 Josef Josíf 1898 - 1917 Jan Kadera 1910 - 1919 Jan Heinz 1910 - 1917 Jan Tichý 1912 - 1914 Rudolf Singer 1918 - 1958 Ing. František Novák 1918 - 1948 PhDr. František Švec 1919 - 1941 František Machník 1919 - 1927 Ing. Jar. Nešpor 1919 - 1922 Jan Ruml 1919 - 1941 Ing. Boh. Fukar 1919 - 1920 Josrf Lešek 1919 - 1920 Ing. D. Kučera 1919 - 1935 Ing. Josef Klečka 1920 - 1941 Ing. Václav Křesina 1925 - 1964 Ing. Jan Bicenc 1925 - 1928 PhDr. Čestmír Stehlík 1926 - 1934 Anežka Hnídková 1926 - 1928 Jarmila Bálková 1926 - 1931 Květuše Havlová 1926 - 1936 Marie Vachtová 1927 - 1964 Ing. Stanislav Náměstek 1928 - 1941 Ing. Vl. Říha 1928 - 1931 J. Svoboda 1928 - 1936 A. Hofmanová 1930 - 1931 B. Svatoš 1930 - 1940 Magd. Hodanová 1931 - 1941 Karel Tužil 1932 - 1945 A. Neknězová 1934 - 1936 Karla Koníčková 1935 - 1964 Ing. Václav Pergner 1935 - 1940 Antonie Plitzková 1937 - 1940 B. Hesslerová 1937 - 1953 Anna Krajdlová 1938 - 1960 Ing. František Mocek 1938 - 1940 Ing. František Janda 1939 - 1941 Lad. Gasmárek 1940 - 1941 Ing. František Hrabal 1942 - 1954 prof. Karel Vachuda 1945 - 1965 Ing. Josef Vokroj 1945 - 1953 Josef Kodídek 1945 - 1975 Ing. Vladimír Beňa 1950 - 1965 prof. Jan Kruml 1950 - 1975 prof. Jaroslav Zajíc 1951 - 1959 Anna Linhartová - Koptová 1951 - 1977 prof. Antonín Průcha 1951 - 1981 Matouš Haas 1951 - 1982 Ing. Václav Šrámek 1952 - 1982 Ing. Milan Buriánek 1953 - 1978 Ing. Oldřich Šteffek 1954 - 1970 Ing. František Kaiser 1954 - 1984 Ing. Vlastimil Kudrnka 1955 - 1961 prof. Jan Kavale 1955 - 1959 Ing. Bohumil Cvachovec 1955 - 1962 prof. Anna Dobnerová 1955 - 1962 Ing. František Toman 1955 - 1987 Ing. Josef Morgenstern 1955 - 1988 prof. Vl. Černá - Haštabová 1955 - 1985 Ing. Eliška Sedláková - Kavalová 1955 - 1955 R. Kunešová 1956 - 1959 Ing. František Vlk 1956 - 1975 Ing. Miroslav Havlík 1956 - 1977 Ing. Prokop Hrubý 1958 - 1961 Ing. Miroslav Greill 1960 - 1962 Pavla Mašková 1960 - 1994 Ing. Jaroslav Metlička 1960 - 1996 Ing. Libuše Procházková 1960 - 1961 Jiřina Polívková 1960 - 1987 Ing. Václav Bytel 1961 - 1970 prof. Jan Sladký 1961 - 1963 Ing. Ivan Groškov 1962 - 1971 prof. Karel Mráz 1962 - 1968 Nikita Dumbrovský 1963 - 1971 Ing. Josef Weingärtner 1963 - 1976 Otto Šindelář 1963 - 1977 Soňa Šilhavá - Bačová 1964 - 1996 Ing. Josef Brada 1964 - 1976 Ing. Ivana Horáčková - Vokálová 1965 - 1969 prof. Alena Lexová 1965 - 1977 Ing. Jaroslava Píchová 1967 - 1968 Dr. Ing. Vladimír Elias 1971 - 1976 Marie Nagyová 1971 - 1975 prof. Alevtýna Hloušková 1972 - 1985 prof. Jaroslav Tauer 1972 - 1976 Milan Vavřinec 1978 - 1989 Václav Kurc 1980 - 1982 PhDr. Věra Medňanská 1982 - 1985 prof. Helena Holá 1982 - 1983 pplk. J. Paroubek 1985 - 1990 Ing. Jan Pavlásek 1985 - 1994 prof. Milan Ptáček 1987 - 1996 Ing. Miloš Matas 1987 - 1988 Ing. Zdeněk Korec 1990 - 1994 Ing. Ladislava Jindřichová 1991 - 1993 Mgr. Ivan Kovář 1994 - 1994 Mgr. Věra Kolomazníková. 

Rok ukončení vyučování na SZeŠ Klatovy od roku 1995:
sl. Klementina Legraux - 1995, Ing. Libuše Procházková - 1996, Ing. František Malý - 1997, Mgr. Vlasta Haštabová - 1997, Ing. Zdeněk Haštaba - 1997, Mgr. Katka Červená - 1997, Mgr. Husárová Jana - 1997, Mgr. Jana Bittnerová - 1997, Ing. Zdeněk Pflanzer - 1998, Mgr. Jiří Handschuh - 1998, Mgr. Jiří Stoklásek - 2000, Mgr. Alena Mašková (roz.Šteflíková) - 2000, Mgr. Šárka Chobotová - 2000, Mgr. Josef Čáp - 2002, Mgr. Alena Kadlecová - 2003, Mgr. Iva Křišťanová - 2003, Mgr. Vladimír Svatoň - 2003, Ing. Zbyněk Reifner - 2003. 
Ing. Křížová Marie, Burešová Alena, Mgr. Kovaříková Marie – 2010, Mgr. Červená Martina, Mgr. Písaříková Alena, Mgr. Skřivan Jan, Císař Stanislav – 2011, Ing. Vaněček Václav, Ing. Fedáková Blanka, Ing. Černá Vladimíra, Bc. Král Hynek – 2012, Ing. Honzík Pavel, Ing. Kříž Václav – 2013, Ing. Kouba Vladimír – 2014, Ing. Soukup Miloš, Bc. Novotná-Klečková Jana, Mgr. Špindlerová Jana - 2015

Poslední změna: 26.8.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech